અરજી જ્ઞાન

અરજી જ્ઞાન 

આઇ  ચિની અને આંતરરાષ્ટ્રીય VCI પેકેજિંગ સામગ્રી ધોરણો

ઉત્પાદન

આંતરરાષ્ટ્રીય

અમારા ઉત્પાદનો સ્ટાન્ડર્ડ

VCI પેપર

JIS1535-1991

એમઆઇએલ-પીઆરએફ-3420H 2008

ટીએલ 8135

QB1319-2010

JIS ઝેડ 1535-1991

ટીએલ 8135

VCI પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ

એમઆઇએલ-પીઆરએફ-22019E 2010

TL8135

જીબી / T19532-2004

એમઆઇએલ-પીઆરએફ-22019E 2010

ટીએલ 8135

II. VCI સામગ્રી વપરાશ
The amount of VCI paper or VCI plastic film is equal to the surface area of the enclosing item in general. When applying VCI powder, the amount of VCI powder shall not be less than 35g/m3.
III.  Application methods of VCI packaging materials
There are three application methods of VCI packaging materials.
1. The inner packaging materials:  The parts are wrapped with VCI paper or VCI plastic film without any other material between the part and VCI materials.
2. The VCI powder can be used by hanging bag or spraying powder so that VCI can spread to surface of metal.
3. VCI સામગ્રી સ્તરો વચ્ચે વિચ્છેદ: VCI પેકેજિંગ સામગ્રી ઉપયોગ પૂંઠું બોક્સ નીચલા સપાટી પર અલગ પ્લેટ દરેક સ્તર માં, VCI પેકેજિંગ સામગ્રી સાથે એક રેખામાં સિવાય એકલતા બોર્ડ પૂંઠું બોક્સમાં પણ VCI પેકેજિંગ સામગ્રી અસ્તર માટે જરૂરી છે
IV. શું પરિબળો અસર મદદથી VCI સામગ્રી પર આધાર રાખે છે કરે છે?
1. The corrosion inhibition ability of VCI material itself, namely the volatilization rate of volatile corrosion inhibitor.
2. The degree of Protection required for a part, should be governed by its material, structure, precision .
3. The part should be sealed by VCI materials, the better sealing condition and the longer rustproof period.
V. What shall be paid attention to when applying VCI materials?
1. Select corresponding VCI materials according to component of part.
2. Parts containing plastic, painted, or rubber should not be packaged with VCI materials until passed the compatibility test.
3. Metal parts shall be cleaned and dried before applying VCI materials.
VI.  Storage condition of VCI materials
1. VCI materials shall be well sealed and stored in a cool dry area.
2. The packaged VCI materials shall not be opened until ready for use.
3. In continuous preservation operation, the period of VCI materials exposed to open air shall be less than 8 hours.
VII. To protect Metal from corrosion is a systems engineering
During production, process interval, shipment of metal part, it is very necessary to set up management and technical requirement about metal corrosion. If one link in the production chain occurs corrosion, the damage will not be saving. The company will lose much. So the management of metal corrosion is a systems engineering. We shall prevent metal part from corrosion since the total life and every process of metal part.
VIII. Technological process of rustproof packaging
cleaning, drying, rust protection, packaging

 


પૂછપરછ હમણાં
  • * કેપ્ચા: કૃપા કરીને Plane

પૂછપરછ હમણાં
  • * કેપ્ચા: કૃપા કરીને Key

વોટ્સએપ ઓનલાઇન ચેટ!